EN
Jan Matějka aka Moskyto

Test lámání řádků

Sta­lo se v oněch dnech, že vy­š­lo na­ří­ze­ní od cí­sa­ře Au­gus­ta, aby byl po ce­lém svě­tě pro­ve­den sou­pis li­du. Ten­to prv­ní ma­jet­ko­vý sou­pis se ko­nal, když Sý­rii spra­vo­val Qui­ri­ni­us. Všich­ni se šli dát za­psat, kaž­dý do své­ho měs­ta. Ta­ké Jo­sef se vy­dal z Ga­li­le­je, z měs­ta Na­za­re­ta, do Jud­ska, do měs­ta Da­vi­do­va, kte­ré se na­zý­vá Bet­lém, po­ně­vadž byl z do­mu a ro­du Da­vi­do­va, aby se dal za­psat s Ma­rií, kte­rá mu by­la za­snou­be­na a če­ka­la dí­tě. Když tam by­li, na­pl­ni­ly se dny a při­šla je­jí ho­di­na. I po­ro­di­la své­ho pr­vo­ro­ze­né­ho sy­na, za­vi­nu­la jej do ple­nek a po­lo­ži­la do jes­lí, pro­to­že se pro ně ne­na­šlo mís­to pod stře­chou. A v té kra­ji­ně by­li pas­tý­ři pod ši­rým ne­bem a v no­ci se stří­da­li v hlíd­kách u své­ho stá­da. Ná­hle při nich stál an­děl Pá­ně a slá­va Pá­ně se roz­zá­ři­la ko­lem nich. Zmoc­ni­la se jich ve­li­ká bá­zeň. An­děl jim ře­kl: „Ne­boj­te se, hle, zvěs­tu­ji vám ve­li­kou ra­dost, kte­rá bu­de pro vše­chen lid. Dnes se vám na­ro­dil Spa­si­tel, Kris­tus Pán, v měs­tě Da­vi­do­vě. To­to vám bude zna­me­ním: Na­lez­ne­te dě­ťát­ko v plen­kách, po­lo­že­né do jes­lí.“ A hned tu by­lo s an­dě­lem množ­ství ne­be­ských zá­stu­pů a tak­to chvá­li­li Bo­ha: „Slá­va na vý­sos­tech Bo­hu a na ze­mi po­koj me­zi lid­mi; Bůh v nich má za­lí­be­ní.“ Jak­mi­le an­dě­lé od nich ode­šli do ne­be, řek­li si pas­tý­ři: „Pojď­me až do Bet­lé­ma a po­dí­vej­me se na to, co se tam sta­lo, jak nám Pán ozná­mil.“ Spě­cha­li tam a na­lez­li Ma­rii a Jo­se­fa i to dě­ťát­ko po­lo­že­né do jes­lí. Když je spa­tři­li, po­vě­dě­li, co jim by­lo ře­če­no o tom dí­tě­ti. Všich­ni, kdo to usly­še­li, užas­li nad tím, co jim pa­s­tý­ři vy­prá­vě­li. Ale Ma­ria to vše­chno v my­sli za­cho­vá­va­la a roz­va­žo­va­la o tom. Pa­s­tý­ři se pak na­vrá­ti­li, osla­vu­jí­ce a chvá­lí­ce Bo­ha za vše­chno, co sly­še­li a vi­dě­li, jak jim to by­lo ře­če­no. Když uply­nu­lo osm dní a na­stal čas k je­ho ob­říz­ce, da­li mu jmé­no Je­žíš, kte­ré do­s­tal od an­dě­la dří­ve, než jej mat­ka po­ča­la.

Volals mne? Nikdo nevolal? Mrzne a noc je sněhobílá.